fbpx
Menu Sluiten

Voorwaarden zakelijk

Algemene voorwaarden Keton1 zakelijk

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

overeenkomst tussen Tono Health and care products, hierna te noemen: “Leverancier”,

en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier

derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers

van Leverancier en zijn directie, alsmede voor alle personen die bij de

uivoering door Leverancier voor enige opdracht zijn ingeschakeld respectievelijk

alle personen voor wier handelen of nalaten Leverancier aansprakelijk zou kunnen

zijn.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de

Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig

moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan

blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van

toepassing. Leverancier en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere

bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden

‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze

algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld

naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,

of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere

gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te

verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend,

tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of

aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding

betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden

indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of

verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en

andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst

te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt

van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Leverancier

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de

opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor

toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en

wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan

voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit

of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering

van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer

een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij

Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient

daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven

aan de overeenkomst.

3. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de

uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan

nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking

heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van Leverancier. De Wederpartij is

verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden

gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken

van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is

Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de

Wederpartij.

5. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten

door derden.

6. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit

te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de

uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten

totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase

schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor

een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te

vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de

overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al

dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties

et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of

kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor

hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk

overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan

zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de

overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering

worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de

overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van

uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een

aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven

nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en

de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en

andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop

daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren

van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is

voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.

10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot

wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of

kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader

te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

11. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming

van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij

aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van

Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.

12. Indien Leverancier met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan

is Leverancier niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs

zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die

reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een

bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak

vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op

andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet

voorzienbaar waren.

13. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de

overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het

sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep

toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een

schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid

is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te

voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op

Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de

aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

van de overeenkomst

1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na

het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal

nakomen; de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om

zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de

vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen

condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden.

2. Voorts is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de

overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen

die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in

redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van

Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de

nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet

en overeenkomst.

4. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op

generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op

enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is

Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de

kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende

verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan

is Leverancier gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te

ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier,

zal Leverancier in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog

te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de

Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor

Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij

in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor

genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of

faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen

drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of

een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn

vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond

en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren,

zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of

schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat

geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk

annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert

met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de

uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de

Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting

jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van

buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen

invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van

derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te

beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst

verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt

dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij.

4. Voorzoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze

zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is

gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Leverancier declareert in beginsel maandelijks, onder gelijktijdige

toezending van een specificatie. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na

factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is

gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Te allen

tijden kan Leverancier een voorschot vragen. Leverancier mag haar werkzaamheden

opschorten als geen voorschot voorhanden is.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een

factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is

alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger

is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het

opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde

bedrag.

3. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te

laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in

mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en

de lopende rente.

4. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot

betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening

van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom

weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en

incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem

aan Leverancier verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de

betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op

afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd

om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)

nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode

volgens Rapport Voorwerk II. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso

heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte

kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en

executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij

is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken

blijven eigendom van Leverancier totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit

de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als

betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te

bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van

hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te

stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de

Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te

stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-

en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste

verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de

verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig

verbindt de Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn

medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht

(blijken) te zijn.

6. Voor het geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat

onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door

Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames,verjaringstermijn

1. De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke

eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld

kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De

in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn

voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de

Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het

gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter

zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode

van 24 uur na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit

of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte

garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de

garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt

verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is

ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk

gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of

onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder

schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak

wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan

andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of

indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De

Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan

door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan

uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken,

onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld

respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort

de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 24

uur na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. Eventuele niet

zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur,

na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld. De melding

dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten,

zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient

Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn

betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden

tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de

Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is

gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na

retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet

mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de

Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervangen of zorgdragen voor herstel

daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In

geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan

Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te

verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de

kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde

van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de

Wederpartij.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of

vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de

Wederpartij in rekening gebracht worden. In afwijking van de wettelijke

verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en

verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze

aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,

ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij

verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan

is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van

de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid

betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt

tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten

ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de

eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben

geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene

voorwaarden.

7. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid

gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Leverancier.

Artikel 10 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de

Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van

de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van

derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en

waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.

2. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden

aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in

rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval

verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd

zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en

derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de

Wederpartij.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem

toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Leverancier heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn

zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover

hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van

derden wordt gebracht.

Artikel 13 Vervoer

1. Indien leverancier voor het vervoer van voor afnemer bestemde

artikelen zorg dragen geschiedt dit voor rekening en risico van afnemer op een

door leverancier te bepalen wijze.

2. Met uitzondering van die gevallen waarbij het vervoer van

artikelen naar de afnemers van leverancier niet met eigen vervoer geschiedt,

zijn op het vervoer van toepassing de Algemene Vervoers Condities c.q. de

CMR-condities zoals die in de transportwereld worden gehanteerd.

3. Tenzij het vervoer geschiedt met eigen vervoer zijn de goederen

tijdens het vervoer niet verzekerd. Afnemer dient hiervoor zelf zorg te

dragen.

4 Indien blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door afnemer

aangegeven plaats dan zullen de in verband daarmee te maken extra kosten voor

rekening van afnemer zijn.

5 Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de artikelen

bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelen aldaar in ontvangst te nemen.

Afnemer draagt samen met leverancier zorg voor het lossen van de goederen.

Blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door leverancier te

maken extra kosten voor zijn rekening

Artikel 14 Annulering

1 Annulering door de wederpartij van een overeenkomst (order) is

zonder de expliciete schriftelijke instemming van leverancier niet mogelijk. Het

verzoek tot annulering moet schriftelijk aan leverancier worden gedaan.

2. Indien het verzoek tot annulering door leverancier wordt

geaccepteerd is leverancier gerechtigd aan die instemming voorwaarden te

verbinden.

Artikel 15 Ontbinding

1 Indien de wederpartij aan één van zijn verplichtingen uit een met

leverancier gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet alsmede

ingeval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen,

onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van

faillissement, toepassing van een schuldsaneringsregeling of onder curatele

stelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de

wederpartij is leverancier gerechtigd om de overeenkomst alsmede andere nog

onuitgevoerde overeenkomsten tussen leverancier en de wederpartij zonder

ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te

ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis

geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de

bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders

voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen

aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot

het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te

beslechten.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie

zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met

Leverancier.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.